ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์

ระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ (Constitutional Monarchy) เป็นระบบการปกครองที่ประเทศได้รับรองถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ (หรือมากกว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ในบางกรณี) และรัฐธรรมนูญที่กำหนดหน้าที่และอำนาจของพระมหากษัตริย์ ระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์อาจมีลักษณะที่แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ แต่หลักการทั่วไปของระบบนี้คือการให้พระมหากษัตริย์เป็นสัญลักษณ์และตัวแทนสำคัญของชาติและประชาชน ซึ่งกำหนดตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ในระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ พระมหากษัตริย์มีบทบาทที่สำคัญในการควบคุมและความรับผิดชอบทางการปกครอง ภายใต้รัฐธรรมนูญและกฎหมาย แต่บทบาทนี้มักจะถูกจำกัดโดยการแบ่งอำนาจกับองค์กรอื่น ๆ ที่มีบทบาทในการบริหารราชการ อาทิเช่น รัฐบาล สภาผู้แทนราษฎร และระบบกฎหมาย

ส่วนหนึ่งของระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์คือการมีรัฐธรรมนูญที่กำหนดอำนาจและหน้าที่ของพระมหากษัตริย์ ซึ่งสามารถระบุเอกลักษณ์และบทบาทของพระมหากษัตริย์ในการปกครอง รวมถึงระบุสิทธิและความเสรีของประชาชน และกำหนดกรอบและเงื่อนไขสำหรับการปกครองและการดำเนินการของรัฐบาล

ระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มีข้อดีที่สามารถสร้างความเสถียรภาพในการปกครองและความมั่นคงในระยะยาว และส่งเสริมการรักษาสิทธิและเสรีภาพของประชาชน โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นสัญลักษณ์ของความสัมพันธ์และความเชื่อมั่นของประชาชนในสถาบันราชวงศ์ อย่างไรก็ตาม ระบบนี้อาจมีข้อจำกัดในการเอาชนะกำลังทางการเมืองและการอนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงทางรัฐประหารราชการที่ต้องการการแต่งตั้งหรือยอมรับจากพระมหากษัตริย์