บทความบุตรนอกสมรสกับสิทธิในการรับมรดกของบิดา

บทความบุตรนอกสมรสกับสิทธิในการรับมรดกของบิดา

  • หากบิดามารดาจดทะเบียนสมรสกันโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว ต่อมาได้ให้กำเนิดบุตร บุตรคนดังกล่าวนั้น ย่อมเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของบิดาซึ่งส่งผลให้บุตรนั้นมีสิทธิรับมรดกของบิดาในฐานะผู้สืบสันดานของ บิดา
  • แต่หากบิดามารดามิได้จดทะเบียนสมรสกันโดยชอบด้วยกฎหมาย บุตรที่เกิดมานั้นจะเป็นบุตรนอกสมรส ของบิดา ซึ่งบุตรนอกสมรสนั้นไม่มีสิทธิรับมรดกของบิดา แต่อย่างไรก็ตามบุตรนอกสมรสก็อาจเกิดสิทธิรับ มรดกของบิดาได้ในกรณีต่าง ๆ ดังนี้
  • กรณีที่บิดารับรองว่าบุตรคนดังกล่าวนั้นเป็นบุตรของตนเอง ซึ่งการรับรองนั้นอาจเป็นการรับรองโดย พฤตินัย เช่น การแสดงดงออกต่อบุคคลอื่นว่าเป็นบุตรของตนเอง การออกค่าใช้จ่ายในการศึกษาเล่าเรียนของ บุตร การที่บิดาให้บุตรใช้นามสกุล การพามารดาที่ตั้งครรภ์ไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาล
  • กรณีที่บิดารับรองบุตรนี้เพียงมีพฤติการณ์ที่แสดงว่าบิดารับว่าเป็นบุตรของตน บุตรก็มีสิทธิรับมรดกของ บิดาแล้วโดยไม่ต้องมีการฟ้องให้รับเป็นบุตรแต่อย่างใด (คำพิพากษาฎีกาที่ 677/2537) แต่ผู้ที่จะรับรองบุตรได้ นั้นต้องเป็นบิดาตามความเป็นจริงด้วย หากมิได้เป็นบิดาตามความเป็นจริงแล้วจะมีการรับรองบุตร บุตรนั้นก็จะ ไม่เกิดสิทธิรับมรดกของบิดาแต่อย่างใด เช่น นาย ก. แสดงออกต่อผู้อื่นว่า ด.ช. ข. เป็นบุตรของตนแต่ความ จริงแล้ว ด.ช. ข. มิได้บุตรของนาย ก. แต่อย่างใด ดังนั้นแม้นาย ก. แสดงพฤติกรรมที่เป็นการรับรองว่า ด.ช. ข. เป็นบุตรของตนก็ไม่ทำให้ ด.ช. ข. เกิดสิทธิรับมรดกของนาย ก. แต่อย่างใด (คำพิพากษาฎีกาที่ 4791/2542)
  • กรณีที่บิดารับเป็นบุตรบุญธรรม ซึ่งการรับเป็นบุตรบุญธรรมนั้นจะต้องมีการปฏิบัติตามกฎหมาย กล่าวคือ จะต้องมีการจดทะเบียนรับเป็นบุตรบุญธรรมตามที่กฎหมายกำหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1598/27
  • กรณีของบุตรที่บิดารับรองและกรณีของบุตรที่บิดารับเป็นบุตรบุญธรรมนั้น กฎหมายให้ถือว่าบุตรดังกล่าว นั้นเป็นผู้สืบสันดานเหมือนกับบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งทำให้บุตรนั้นเกิดสิทธิในการรับมรดกในฐานะทายาท โดยธรรมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1627 และมาตรา 1629
  • กรณีที่บิดาและมารดาจดทะเบียนสมรสกันหลังจากที่บุตรนั้นกำเนิดขึ้นมาแล้ว กล่าวคือแม้ตอนที่เด็กเกิด นั้นบิดาและมารดายังมิได้จดทะเบียนสมรสกัน แต่ต่อมาได้จดทะเบียนสมรสกันภายหลังจากที่บุตรนั้นเกิดขึ้น แล้ว บุตรนั้นก็มีสิทธิรับมรดกของบิดานั้น
  • กรณีที่บิดาจดทะเบียนว่าบุตรนั้นเป็นบุตรของตนซึ่งจะต้องดำเนินการต่อนายทะเบียนและต้องได้รับความ ยินยอมจากเด็กและมารดาของเด็ก
  • กรณีที่ศาลมีคำพิพากษาว่าบุตรนั้นเป็นบุตรของบิดา
  • กรณีที่บิดาและมารดาจดทะเบียนสมรสกันภายหลัง, การที่บิดาจดทะเบียนว่าเป็นบุตร และการที่ศาล พิพากษาว่าเป็นบุตรนั้น บุตรจะมีฐานะเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของบิดา ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ พาณิชย์ มาตรา 1547 และทำให้เกิดสิทธิรับมรดกในฐานะผู้สืบสันดาน ซึ่งการเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย ของบิดานั้นจะมีผลย้อนไปนับตั้งแต่วันที่บุตรนั้นเกิด เช่น กรณีที่มีการฟ้องต่อศาลเพื่อให้ศาลพิพากษาว่าเป็น บุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของบิดา และศาลได้มีคำพิพากษาหลังจากที่บิดาถึงเเก่ความตายไปแล้ว บุตรคนดัง กล่าวนั้นก็มีสิทธิรับมรดกของบิดา เพราะผลจากคำพิพากษาจะทำให้บุตรนั้นเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย ของบิดาตั้งแต่วันที่บุตรนั้นเกิด บุตรจึงมีฐานะเป็นผู้สืบสันดานอยู่ในขณะที่บิดาถึงเเก่ความตาย